Δημιουργώ κατασκευές από άχρηστα υλικά

Μια διαθεματική-οικολογική προσέγγιση

Στόχος του Ομίλου είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές/τριες την ανάγκη της ανακύκλωσης μέσω της επαναχρησιμοποίησης άχρηστων υλικών.

Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσα από δράσεις που στοχεύουν :

  • Στην κατανόηση της έννοιας και του σκοπού της ανακύκλωσης.
  • Στην αντίληψη της χρησιμότητάς της για εξοικονόμηση ενέργειας ενέργειας, πρώτων υλών και το οικονομικό όφελος.
  • Στην απόκτηση οικολογικής συνείδησης συμμετέχοντας έμπρακτα μέσω δημιουργίας έργων στην ανακύκλωση.
  • Στην απόκτηση ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.
  • Στην απόκτηση δεξιοτήτων, ενώ ασχολούνται οι μαθητές/τριες με κατασκευές από άχρηστα υλικά.